Deze zakelijke voorwaarden (hierna 'Algemene voorwaarden' genoemd) zijn van toepassing op de algemene voorwaarden van overeenkomsten tussen Yage Organics sro,Šmeralova 5, Praha 7 170 00, identificatienummer: 05353921,  (hierna 'de Verkoper' genoemd). ) voor de verkoop van goederen via een online winkel op www.yageorganics.com of www.yageorganics.cz. In overeenstemming met de bepalingen van artikel 1751 (1) van Wet nr. 89/2012 Coll., het Burgerlijk Wetboek (hierna het “Burgerlijk Wetboek” genoemd), regelen zij de wederzijdse rechten en plichten van de contractuele partijen die voortvloeien uit verband houden met of op basis van de koopovereenkomst (hierna “de Aankoop” genoemd) die tussen Verkoper en een andere natuurlijke persoon (hierna “Koper” genoemd) wordt gesloten via de online winkel van Verkoper. De e-shop wordt door de verkoper geëxploiteerd op een website op www.yageorganics.com of www.yageorganics.cz (hierna de "website" genoemd), terwijl de overeenkomsten tot stand komen door middel van de website-interface (hierna te noemen als de "webinterface").

 Deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing wanneer een persoon die goederen van de Verkoper wil kopen een rechtspersoon is, of een natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn of haar bedrijf of in de uitoefening van zijn of haar beroep.

In een specifieke individuele koopovereenkomst kunnen voorwaarden worden overeengekomen die afwijken van de Algemene Voorwaarden. Specifieke afspraken in de koopovereenkomst hebben voorrang op de bepalingen in de Algemene Voorwaarden.

Algemene voorwaarden vormen een integraal onderdeel van elke koopovereenkomst. Het koopcontract en de algemene voorwaarden opgesteld in de Tsjechische taal hebben altijd voorrang. Het koopcontract kan alleen in de Tsjechische taal worden gesloten.

De Algemene Voorwaarden kunnen door Verkoper worden gewijzigd of aangevuld. Deze bepaling heeft geen invloed op de rechten en verplichtingen die ontstaan tijdens de inwerkingtreding van de voorgaande Algemene Voorwaarden.

 Gebruikers account

Bij registratie van de individuele koper op de website krijgt de koper toegang tot zijn gebruikersinterface. Via zijn gebruikersinterface kan de koper goederen bestellen (een dergelijk account wordt hierna "gebruikersaccount" genoemd). Indien de webinterface van de winkel dit toelaat, kan de koper ook zonder registratie rechtstreeks via de webinterface van de winkel goederen bestellen.

 Bij registratie op de website en bij het bestellen van goederen is de koper verplicht correcte, nauwkeurige en waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken. De Koper is verplicht de gegevens vermeld in het Gebruikersaccount bij eventuele wijziging daarvan bij te werken. De informatie die de koper in het gebruikersaccount en bij het bestellen van goederen verstrekt, wordt door de verkoper als correct beschouwd.

De toegang tot het gebruikersaccount is beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord. De koper is verplicht tot geheimhouding van de informatie die nodig is om toegang te krijgen tot zijn gebruikersaccount.

De Koper heeft niet het recht om derden gebruik te laten maken van het Gebruikersaccount.

De verkoper kan het gebruikersaccount opzeggen, vooral als de koper zijn gebruikersaccount langer dan 2 jaar niet gebruikt, of als de koper zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst (inclusief algemene voorwaarden) schendt.

De Koper erkent dat het gebruikersaccount mogelijk niet voortdurend beschikbaar is, vooral met betrekking tot het noodzakelijke onderhoud van hardware en software van de verkoper, of met betrekking tot het noodzakelijke onderhoud van hardware en software van de onderaannemers van de verkoper.

 Totstandkoming van het koopcontract

Elke presentatie van goederen op de webinterface van de winkel is uitsluitend informatief van aard en de verkoper is niet verplicht een koopovereenkomst met betrekking tot de goederen aan te gaan. Artikel 1732, lid 2, van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.

 De webinterface van de winkel bevat informatie over de goederen, inclusief de prijzen van individuele goederen. De prijzen van de goederen zijn inclusief BTW en alle daarmee samenhangende kosten. Prijzen van goederen blijven van kracht zolang ze worden weergegeven in de webinterface van de winkel. Dit beperkt niet de mogelijkheden van de verkoper om tegen individueel overeengekomen voorwaarden een koopovereenkomst te sluiten. Eventuele afwijkende afspraken in de Koopovereenkomst prevaleren boven de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

 De winkelwebinterface bevat ook informatie over de kosten die verband houden met het verpakken en bezorgen van de goederen. Informatie over de kosten die verband houden met het verpakken en bezorgen van de goederen vermeld in de webinterface van de winkel is alleen van toepassing op het grondgebied van Tsjechië.

Voor het bestellen van de goederen vult de koper het bestelformulier in de webinterface van de winkel in. Het bestelformulier bevat vooral informatie over: afleveradres, naam, achternaam, telefoon- of identificatiegegevens van het bedrijf.

In het geval dat na het sluiten van de koopovereenkomst de situatie zich voordoet waarin de goederen objectief onmogelijk kunnen worden geleverd voor de verkoper, verbindt de verkoper zich ertoe de koper onmiddellijk op de hoogte te stellen en de betaalde aankoopprijs voor de goederen binnen 10 werkdagen terug te betalen.

 De contractuele relatie tussen de Verkoper en de Koper ontstaat bij levering van het bestelformulier aanvaarding (acceptatie) dat door de Verkoper per e-mail naar het e-mailadres van de Koper is verzonden.

Bij het sluiten van de koopovereenkomsten gaat de koper akkoord met het gebruik van bovengenoemde middelen voor communicatie op afstand.

Prijs van goederen en betalingsvoorwaarden

De prijs van de goederen en eventuele kosten verbonden aan de levering van goederen volgens het koopcontract kunnen door de koper als volgt aan de verkoper worden betaald:

 • onder rembours op de door de koper bij de bestelling aangegeven plaats;

• via overboeking naar rekeningnummer 2201065491/2010 van de Verkoper bij Fio (“Rekening van de Verkoper”);

• De koper is verplicht samen met de koopprijs de kosten verbonden aan verpakking en levering van goederen aan verkoper te betalen voor het overeengekomen bedrag. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, omvat de koopprijs tevens de kosten verbonden aan de levering van goederen.

Bij contante betaling of onder rembours is de koopprijs betaalbaar bij ontvangst van de goederen. Bij contante betaling is de koopprijs betaalbaar binnen 3 dagen na het sluiten van het koopcontract.

Bij contante betaling is de koper verplicht de aankoopprijs van de goederen te betalen door het variabele symbool van de betaling aan te geven. In een dergelijk geval wordt aan de verplichting van de koper tot betaling van de koopprijs voldaan op het moment dat het betreffende bedrag op de rekening van de verkoper wordt bijgeschreven.

De verkoper heeft het recht, vooral als de koper de bestelling niet bevestigt, om betaling van de volledige aankoopprijs te eisen voordat de goederen naar de koper worden verzonden. De bepalingen van artikel 2119, lid 1, van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.

Eventuele kortingen op de prijs van goederen die door de verkoper aan de koper worden verstrekt, kunnen niet worden gecombineerd.

Indien dit gebruikelijk is in zakelijke relaties of indien dit door algemeen bindende wettelijke voorschriften wordt bepaald, zal de verkoper aan de koper een belastingdocument (factuur) afgeven met betrekking tot betalingen die zijn gedaan in het kader van de koopovereenkomst. De verkoper is een betaler van de belasting over de toegevoegde waarde. Het definitieve belastingdocument - factuur wordt door de Verkoper aan de Koper afgegeven na betaling van de prijs van de goederen en verzending van de goederen en in elektronische vorm verzonden naar het e-mailadres van de Koper.

 Opzegging van het contract

De klant heeft het recht om zich terug te trekken uit het koopcontract in gevallen waarin dit wordt verleend door wet nr. 89/2012 Coll., het burgerlijk wetboek, zoals gewijzigd, in het bijzonder de bepalingen van § 1829, binnen 14 dagen vanaf de datum van ontvangst van het aankoopcontract. Goederen/Producten van de Klant of een door hem aangewezen derde.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant het Bedrijf op de hoogte stellen van zijn herroeping uit deze overeenkomst in de vorm van een eenzijdige rechtshandeling (bijvoorbeeld door een brief verzonden via een postoperator of per e-mail). De reden van intrekking hoeft niet te worden vermeld. Voor deze doeleinden kan de Klant het formulier gebruiken (maar het is niet zijn/haar plicht) waarvan de gegevens zijn opgenomen in Regeringsverordening nr. 363/2013 Coll.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de herroeping op de laatste dag van de termijn door te geven aan de autoriteit die verplicht is de herroeping af te leveren (postexploitant) of per e-mail te sturen naar info@yageorganics.com

 Transport en levering van goederen

Indien Verkoper op grond van de Koopovereenkomst verplicht is de goederen te leveren op de door Koper in de bestelling aangegeven plaats, is Koper verplicht de goederen bij aflevering over te nemen.

In het geval dat het om redenen aan de zijde van de Koper noodzakelijk is om de goederen herhaaldelijk of op een andere manier dan in de bestelling aangegeven te leveren, is de Koper verplicht de kosten verbonden aan herhaalde levering van de goederen, respectievelijk de kosten geassocieerd met andere leveringsmethoden.

Bij ontvangst van de goederen bent u verplicht de status van de zending te controleren, zoals schade aan de doos, de integriteit van de tape, etc. U bent verplicht een onvolledige of beschadigde zending te weigeren. Tot schade aan de zending wordt niet gerekend de normale deuk in de doos of de kromming van de hoeken van het pakket, die kennelijk tijdens het transport is ontstaan en hoogstwaarschijnlijk geen invloed heeft op de staat van de overgenomen goederen. U dient ons onverwijld op de hoogte te stellen van een onvolledige of beschadigde zending, een schaderapport op te stellen bij de vervoerder en dit zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen 24 uur in elektronische vorm, naar ons toe te sturen. Als uw ontvangst wordt bevestigd door uw handtekening op de documenten van de vervoerder, kunnen wij geen rekening houden met eventuele aanvullende klachten over onvolledige of beschadigde zendingen. Als u de goederen bij levering niet accepteert, hebben wij het recht opslagkosten van CZK 50/dag in rekening te brengen en hebben wij ook het recht om het koopcontract op te zeggen.

Aansprakelijkheid voor gebreken

De rechten en verplichtingen van de contractpartijen met betrekking tot rechten uit gebrekkige prestaties worden beheerst door de relevante algemeen bindende voorschriften (in het bijzonder de bepalingen van § 1914 tot § 1925, § 2099 tot 2117 en § 2161 tot 2174 van het Burgerlijk Wetboek).

De Verkoper is er tegenover de Koper verantwoordelijk voor dat de goederen bij ontvangst vrij zijn van gebreken. In het bijzonder is de Verkoper jegens de Koper aansprakelijk dat op het moment dat de Koper de goederen heeft ontvangen:

• de goederen de door de partijen overeengekomen eigenschappen hebben en, bij gebreke van een overeenkomst, de goederen beschreven door de verkoper of de fabrikant of verwacht door de koper met betrekking tot de aard van de goederen en de reclame die zij maken;

• de goederen geschikt zijn voor het door de verkoper opgegeven doel of waarvoor dergelijke goederen doorgaans worden gebruikt,

• de goederen qua kwaliteit of uitvoering overeenkomen met het overeengekomen monster of model, indien de kwaliteit of uitvoering is bepaald volgens het overeengekomen monster of model,

• de goederen een passende hoeveelheid, maat of gewicht hebben; En

• de goederen voldoen aan wettelijke eisen.

Indien het gebrek binnen zes maanden na ontvangst aan het licht komt, worden de goederen geacht gebrekkig te zijn op het moment van ontvangst.

Rechten uit gebrekkige prestaties worden door de koper uitgeoefend op het adres van de verkoper, waar aanvaarding van de klacht mogelijk is met betrekking tot het assortiment verkochte goederen, eventueel ook op de statutaire zetel of vestigingsplaats. Als moment van reclameren wordt beschouwd het moment waarop de verkoper de goederen van de koper heeft ontvangen.

Overige rechten en plichten van de contractpartijen

De koper verkrijgt de eigendom van de goederen door de volledige aankoopprijs van de goederen te betalen. Met betrekking tot de koper is de verkoper niet gebonden aan gedragscodes in de zin van § 1826 para. e) van het Burgerlijk Wetboek. De Koper aanvaardt hierbij het risico van veranderende omstandigheden in de zin van artikel 1765 (2) van het Burgerlijk Wetboek.

Privacy en commerciële communicatie

De bescherming van uw persoonlijke gegevens – als u een natuurlijk persoon bent – wordt geboden door Wet nr. 101/2000 Coll., betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens, zoals gewijzigd. Door deze algemene voorwaarden te accepteren, geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens: NAW-gegevens, woonadres, identificatienummer, fiscaal identificatienummer, e-mailadres, telefoonnummer (hierna te noemen ‘Persoonsgegevens’) en onze verwerking van Persoonsgegevens met het oog op het uitoefenen van rechten en verplichtingen uit hoofde van de verkoopovereenkomst, met het doel een gebruikersaccount te onderhouden en om u informatie en commerciële communicatie te sturen. U erkent dat u verplicht bent om uw persoonlijke gegevens (bij registratie, in uw gebruikersaccount, bij het bestellen via de webinterface van de winkel) correct en waarheidsgetrouw te verstrekken en ons zonder onnodige vertraging op de hoogte te stellen van elke wijziging in uw persoonlijke gegevens. Wij kunnen een derde partij machtigen om als verwerker de Persoonsgegevens te verwerken. Wij zullen Persoonsgegevens niet doorgeven aan derden zonder voorafgaande toestemming van de Koper. Persoonsgegevens worden voor onbepaalde tijd in elektronische vorm op geautomatiseerde wijze of in gedrukte vorm op niet-geautomatiseerde wijze verwerkt. U bevestigt dat de verstrekte persoonlijke informatie juist is en dat u geïnstrueerd bent dat dit een vrijwillige openbaarmaking van persoonlijke informatie is. Als u van mening bent dat wij of de verwerker uw Persoonsgegevens verwerken in strijd met de bescherming van uw privé- en privéleven of de wet, vooral als de Persoonsgegevens onjuist zijn met betrekking tot het doel van de verwerking, kunt u ons of de verwerker vragen om uitleg, of vraag ons of de verwerker om de situatie te corrigeren. Hierbij valt in het bijzonder te denken aan het blokkeren, corrigeren, aanvullen of vernietigen van Persoonsgegevens. Indien het verzoek van de Koper op grond van de vorige zin gerechtvaardigd wordt bevonden, zullen wij of de verwerker de gebrekkige toestand onmiddellijk herstellen. Indien wij of de verwerker hier niet aan voldoen, heeft u het recht om rechtstreeks contact op te nemen met het Bureau Bescherming Persoonsgegevens. Deze bepaling doet geen afbreuk aan uw recht om rechtstreeks contact op te nemen met het Bureau voor de Bescherming van Persoonsgegevens. Als u ons om informatie vraagt over de verwerking van uw Persoonsgegevens, zullen wij deze informatie aan u doorgeven. Voor het verstrekken van de in de vorige zin bedoelde informatie hebben wij het recht een redelijke vergoeding te vorderen, die niet hoger mag zijn dan de kosten die nodig zijn om de informatie te verstrekken. U stemt ermee in om informatie met betrekking tot onze goederen, diensten of activiteiten op uw e-mailadres te ontvangen en gaat er verder mee akkoord om commerciële communicatie op uw e-mailadres te ontvangen. 

Het versturen van zakelijke berichten en het plaatsen van cookies

De Koper stemt ermee in om informatie met betrekking tot de goederen, diensten of zaken van de Verkoper te ontvangen op het e-mailadres van de Koper en gaat er verder mee akkoord om commerciële communicatie van de Verkoper te ontvangen op het e-mailadres van de Koper.

De koper gaat akkoord met het opslaan van cookies op zijn computer. Indien het mogelijk is om op de website een aankoop te doen en aan de verplichtingen van de verkoper uit de koopovereenkomst te voldoen zonder het opslaan van zogenaamde cookies op de computer van de koper, kan de koper de toestemming op grond van de vorige zin te allen tijde intrekken.

Levering

De Koper kan worden afgeleverd op het e-mailadres dat is opgegeven in zijn gebruikersaccount of dat door de Koper is opgegeven in de bestelling.

Slotbepalingen

Indien de door de koopovereenkomst tot stand gebrachte relatie een internationaal (buitenlands) element bevat, komen partijen overeen dat de relatie wordt beheerst door het Tsjechische recht. Dit doet geen afbreuk aan de consumentenrechten die voortvloeien uit algemeen bindende wettelijke voorschriften.

Als een bepaling van de Algemene Voorwaarden ongeldig of ineffectief is, of ongeldig wordt, zal een bepaling waarvan de betekenis zo dicht mogelijk bij de ongeldige bepaling ligt, de ongeldige bepaling vervangen. De ongeldigheid of ineffectiviteit van een bepaling heeft geen invloed op de geldigheid van de andere bepalingen. Wijzigingen en wijzigingen in de koopovereenkomst of de voorwaarden vereisen een schriftelijke vorm.

Het koopcontract, inclusief de voorwaarden, wordt door de verkoper in elektronische vorm gearchiveerd en is niet toegankelijk.